Política de qualitat i medi ambient

SCUTUM LOGISTIC, S.L. (d’ara endavant SILENCE), empresa dedicada al disseny, desenvolupament, fabricació i servei postvenda de vehicles elèctrics urbans i ubicada a la província de Barcelona, tenim com a missió principal oferir als nostres clients un producte fabricat de manera sostenible, basat en uns estàndards de qualitat i medi ambient d’acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001 vigents, assegurant el compliment dels requisits legals aplicables.

Per això, el Sistema Integrat de Gestió es basa en el compromís de la Direcció de SILENCE per:

  • Promoure la millora contínua a tots els nivells de l’empresa, establint indicadors de la qualitat i de l’exercici ambiental. Analitzar els canvis de context que es puguin produir al voltant de la nostra organització i el seu mercat, per adequar-la a l’actualitat assegurant sempre la nostra competitivitat i continuïtat en el temps.
  • Mantenir un compromís ètic amb totes les parts interessades, basat en la confiança i la cooperació, per continuar oferint un producte de qualitat, personalitzat i pioner al mercat, prestant especial atenció als requisits dels nostres clients i al seu “feedback”, atès que per SILENCE la satisfacció dels nostres clients és un pilar fonamental.
  • Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació derivada de les seves activitats, així com minimitzar l’impacte ambiental durant la seva activitat millorant les tecnologies usades i, tenint sempre en compte criteris de sostenibilitat al nostre sistema de gestió per promoure un ús eficient dels recursos naturals disponibles .
  • Proporcionar, garantir i vetllar per la seguretat i salut dels treballadors proporcionant condicions de treball adequades, segures i saludables.
  • Conscienciar, formar i sensibilitzar tots els col·laboradors tant en matèria ambiental, com en la millora contínua del Sistema Integrat de Gestió, així com proporcionar els recursos necessaris per al funcionament correcte del Sistema.
  • Per aplicar efectivament aquests principis, es compromet a difondre entre tots els col·laboradors aquesta política, assegurant-se així el coneixement i la comprensió per totes les parts interessades de l’organització i el seu compromís global.
  • Promoure la cultura del benestar, fomentant la motivació i el compromís, actituds fonamentals per aconseguir lèxit professional de les persones. Perquè no volem allò estàndard, volem l’excel·lència.

Carlos Sotelo Rosell

CEO de SILENCE
SCUTUM LOGISTIC, S.L.

En Barcelona, a 13 de junio del 2022.

United Kingdom
France
Deutschland
Italia
Denmark