Silence

Silence

FINS 800 € D’ESTALVI

Demo days 1

Sol·licita la teva prova

Omple el formulari i juga a la nostra ruleta de la sort

200 regals al sol·licitar la teva prova
  Accepto la Política de Privacitat.

  * Camps obligatoris

  Fins a 800 € d’estalvi – Només del 5 al 25 d’abril

  ∘ 600€ descompte directe S01

  ∘ 1 any d’assegurança gratuïta

  ∘ 1 any APP “Silence Connected”

  A més:

  Sorteig de 2 packs de roba Silence valorats en 245 €

  Entre tots els participants en els Demo Days

  CONDICIONS DE L'OFERTA DEMO DAYS - Disponible des del 5 a el 25 d'abril 2021.

  CONDICIONS DE L’OFERTA DEMO DAYS – Disponible des del 5 a el 25 d’abril 2021.

  Inclou:

  • Descompte directe de 600 € iva inclòs en el model S01. PVP 6.250 € iva incl. PVP S01 després de descompte: 5650 € iva incl.
  • Descompte directe de 300 € iva inclòs en el model S02HS. PVP 4900 € iva incl. PVP S02HS després descompte: 4600 € iva incl.
  • Assegurança a tercers gratuït per la Mútua General d’Assegurances MGS i subjecte a la seva aprovació. Apte per a client particular major de 27 anys amb més de 3 anys de carnet B1 o A1. Per a menors de 27 anys s’afegiran les despeses afegides per la companyia asseguradora. Segur no apte per a empreses i autònoms.
  • Moto connectada de sèrie via SIM-APP “Silence Connected” 1 any gratuïta fins al 2021.12.31. Només per al model S01.
  • Finançament disponible amb CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A., I subjecta a la seva aprovació.

  Transport i matriculació no inclòs en la promoció, per a cap dels models Silence.

  BASES LEGALS SORTEIG 2 PACKS ROBA SILENCE

  El present Sorteig es desenvoluparà d’acord amb les següents bases legals (en endavant, les “Bases”):

  1. Consideracions de caràcter general.

  L’entitat Scutum LOGISTIC, SL, amb domicili social al carrer Santiago Russinyol 18-20, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), proveïda de NIF B-65.168.916 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​a l’tom 46.021, foli 137, Full B-384.664 (en endavant, “Silence”) organitza, desenvolupa, promou i gestiona un sorteig (en endavant, el “sorteig”).

  El fet de participar en el present Sorteig atorga a qui participa i compleix amb totes les condicions de participació indicades a l’apartat “Condicions de Participació en el Sorteig”, la condició de participant (en endavant, el “Participant”) i implica l’acceptació , sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

  Per a qualsevol consulta i informació general relacionada amb el Sorteig podrà dirigir-se a Silence a través de la següent adreça de correu electrònic: marketing@silence.eco.

  2. Objecte de l’Sorteig i Premi.

  Entre tots els participants registrats en els Demo Days Silence mitjançant el formulari de la landing: https://www.silence.eco/demo-days/ es sortejaran dos packs de roba Silence formats per: Xaleco – dessuadora – samarreta – guants – tubular – casc – motxilla
  Els dos guanyadors (segons es defineix més endavant) rebran un pack de roba Silence valorat en 245 € EUROS (245 €), IVA inclòs.

  El Premi quedarà expressament subjecte i condicionat als requisits següents:

  a) El Premi no podrà ser objecte de canvi, alteració i / o compensació a petició de l’Participant premiat; i
  b) El participant premiat podrà renunciar a el Premi obtingut al seu favor, però en cap cas s’oferirà un premi alternatiu, ni la renúncia donarà dret a indemnització i / o compensació de cap classe (ja sigui de naturalesa dinerària o no).

  3. Àmbit territorial d’el Sorteig.

  L’àmbit territorial d’aquest Sorteig és el Regne d’Espanya, podent participar totes aquelles persones físiques majors d’edat, amb residència legal a Espanya, que compleixin amb les “Condicions de Participació en el Sorteig” esmentades en l’apartat número 5 de les presents Bases .

  4. Dates de començament i acabament de l’Sorteig.

  El termini durant el qual es podrà participar en el sorteig començarà el 5 d’abril de 2021 a les 10:00 hores (hora catalana) i finalitzarà el 25 d’abril de 2021 a les 23:59 hores (hora catalana), ambdós inclosos.

  5. Condicions de participació en el Sorteig.

  5.1. Mecànica de l’Sorteig i requisits de participació.

  La participació en aquest sorteig està restringida a les persones físiques que compleixin amb els següents requisits (i) ostentar la majoria d’edat i ser resident legal en l’àmbit geogràfic de; i (ii) complir fidelment la mecànica de participació de l’Sorteig, descrita en les Espanya presents Bases.

  El Sorteig es realitzarà mitjançant un programa aleatori de sortejos, el dia 28 d’abril de 2021, entre tots els participants que compleixin amb totes les “Condicions de Participació en el Sorteig” recollides en l’apartat número 5 de les presents Bases. Silence es reserva el dret de modificar la data de celebració de l’Sorteig quan concorrin causes suficients que així ho justifiquin, incloent causes de força major o de tipus sanitari.

  Per poder participar en el sorteig, el participant haurà d’omplir el formulari del web de Demo Days https://www.silence.eco/demo-days/ i acudir a una Flagship Store Silence o punt de venda acreditat per Silence. El participant haurà de realitzar una prova de vehicle Silence, sense importar el model.

  De l’Sorteig hauran dos (2) guanyador (en endavant, els “Guanyadors”).

  En el cas que Silence, amb caràcter previ a la selecció de l’Guanyador i els suplents, detectés Participants que no complissin amb els requisits exigits per a participar en el sorteig, Silence podrà excloure a aquests Participants de l’Sorteig, quedant aquests privats de la possibilitat d’ optar a el Premi.

  Per la seva banda, no podran participar en el present Sorteig totes aquelles persones que: (i) ostenten la condició d’empleats (ni familiars directes) i / o directius de Silence; (Ii) que segons el parer de Silence, realitzin una actuació fraudulenta en el present Sorteig.

  El guanyador cedirà el dret a utilitzar la seva imatge i nom per al seu ús en publicacions digitals i en paper, a l’objecte que Silence puguin promocionar el Sorteig i el Premi respectivament. La present transmissió de drets es realitzarà a títol gratuït, sense que generi, en cap cas, drets o compensació econòmica als Participants

  En el cas que Silence, detectés qualsevol tipus d’anomalia, o sospiti que un participant està impedint el normal funcionament o desenvolupament de l’Sorteig, ja sigui alterant il·lícitament el seu registre i participació, falsejant la seva participació, utilitzant informació no autoritzada mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic, o portant a terme un ús dels continguts posats a disposició que resulti inadequat, il·lícit o contrari a la normativa vigent i / oa les presents Bases, Silence es reserva el dret d’eliminar de forma unilateral la inscripció i participació d’aquest Participant el sorteig, així com de perseguir aquestes conductes, amb tots els mitjans que l’ordenament jurídic posa a la seva disposició. En aquest sentit, Silence manifesta que ha habilitat tots els mitjans tècnics necessaris per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala, il·lícita o dolosa destinada a alterar la participació en el present sorteig, amb l’objectiu d’obtenir el Premi de manera il·lícita.

  Protecció de dades

  D’acord amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals, vam informar en relació amb el tractament de les dades personals tractades per a la participació en el Sorteig.

  El responsable de l’tractament de les dades personals és Silence. Que tractarà les dades personals recollides dels participants amb l’única finalitat de gestionar la participació en el Sorteig i en cas de resultar seleccionat com a guanyador, contactar-per notificar-li el resultat, verificar que el Premi s’ha obtingut de forma lícita i que la participació es s’ajusta a les bases i gestionar el lliurament de el Premi. Així mateix, en cas d’obtenir el consentiment previ, de forma individual i expressa, per part de cada participant, Silence podrà utilitzar aquestes dades personals per a l’enviament d’informació comercial.

  Igualment, en cas de resultar premiat, la seva imatge i el seu nom seran publicats i difosos per Silence amb fins promocionals.
  Les dades no seran cedides a tercers, excepte a aquells proveïdors que prestin un servei relacionat amb el present sorteig.

  Les dades personals tractades es conservaran durant el termini necessari per al compliment de les finalitats descrites, així com, si és el cas, de les obligacions contractuals i la reclamació de les responsabilitats legals pertinents. Complert aquest termini es procedirà a la supressió.
  La base legal per al tractament de les dades personals és l’interès legítim de Silence i si escau el consentiment prestat.

  El participant té dret a accedir a les seves dades personals objecte de tractament, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits, a més d’exercir el dret d’oposició i limitació a l’tractament i de portabilitat de les dades.

  Podrà exercir aquests drets dirigint-se per escrit a Scutum LOGISTIC, S.L. a l’adreça indicada a el principi i de forma electrònica a través de marketing@silence.eco. En el cas que no s’hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels drets es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  Disponibilitat de les presents Bases.

  Les presents Bases estaran en tot moment disponibles per als Participants de l’Sorteig en el següent enllaç web (https://www.silence.eco/demo-days/).

  A més de l’anterior, per a qualsevol dubte relacionat amb el present sorteig, els participants podran posar-se en contacte amb Silence a través de l’adreça de correu electrònic indicada a l’encapçalament de les presents Bases.

  Propietat industrial i intel·lectual.

  Els noms, logotips, icones i qualsevol element que s’identifiquen amb Silence i marques de la mateixa, quedant reservats tots els seus drets d’explotació. Qualsevol utilització dels mateixos requerirà, en tot cas, l’autorització expressa de Silence.

  Legislació Aplicable i Jurisdicció.

  Tots els assumptes derivats de o relacionats amb aquest Sorteig (incloent, sense limitacions, el seu funcionament i / o qüestions relatives a l’estructura, validesa, interpretació i compliment d’aquestes Bases de l’Sorteig) es regiran per la legislació aplicable a Espanya, i qualsevol disputa serà sotmesa a la jurisdicció dels tribunals competents d’acord amb la llei aplicable.

  A Esplugues de Llobregat (Barcelona), a 5 d’abril de 2021.

  Demo days 2