Avís legal

Aquest Avís Legal regula l’accés i ús a totes i cadascuna de les pàgines web localitzables sota el domini “silence.eco” i els seus respectius subdominis i subdirectoris (d’ara endavant, el “Lloc Web”), titularitat de Scutum Logistic, S.L. (D’ara endavant, SILENCE), amb domicili al c/ Còrsega 293, 08008 Barcelona i C.I.F B65168916; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 41.431, Foli 160, No Full Registrat 1384664; Correu electrònic de contacte info@localhost.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ DE LES MATEIXES

Objecte.
Les presents Condicions Generals d’Utilització del Lloc Web, tenen per finalitat regular tant l’accés a aquesta com la posada a disposició de la informació i les relacions comercials que sorgeixin entre SILENCE i els Usuaris del Lloc Web. En concret, proporcionar informació i publicitat sobre vehicles de les marques de SILENCE, incloent-hi diferents models, versions, configuracions, modalitats de finançament, arrendament i altres serveis. La informació facilitada a través del Lloc Web és orientativa i no exhaustiva, i no podrà ser considerada una ordre de compra, comanda, una oferta de venda, finançament, arrendament o altres serveis, ni com a mitjà per subscriure cap tipus de compravenda o un altre tipus de contracte o acord amb SILENCE o amb les entitats pertanyents al grup empresarial a què pertany.

SILENCE es compromet a vetllar per l’exactitud i l’actualitat del contingut del Lloc Web, incloent – a títol enunciatiu i segons correspongui – les dades sobre els models, preus, serveis, assistència i altres, si bé, la informació referida pot no estar constantment actualitzada .

Ús.
Tota persona que accedeixi o faci servir el Lloc Web tindrà la consideració d’Usuari. Tant la navegació i/o la utilització de qualsevol dels serveis del Lloc Web, suposen l’acceptació com a Usuari, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals que s’exposen a la versió publicada en cada moment. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada cop que es proposi utilitzar el Lloc Web.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició al Lloc Web, procedint a abandonar-la no podent accedir ni disposar de els serveis que aquesta ofereix. L’Usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present Lloc Web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única responsabilitat.
L’accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre.

La informació que apareix al Lloc Web és la vigent a la data de la seva última actualització. No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar el Lloc Web. SILENCE, però, podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú la configuració del present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, sense avís previ.

SILENCE actua exclusivament com a responsable del Lloc Web en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a aquestes condicions generals, els Usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’Usuari el únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

SILENCE podrà interrompre el servei del Lloc Web que estigui sent utilitzat per l’Usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del Lloc Web o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen que pugui considerar contrari al que expressat en aquest Avís Legal. A Concret i sense caràcter limitatiu, si s’adverteix que l’ús de la mateixa pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de SILENCE o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís de qualsevol forma, la utilització del mateix.

Preu dels productes.
Com s’ha assenyalat, llevat que s’assenyali expressament una altra cosa, el contingut del Lloc Web, incloent-hi els preus, no constitueixen una oferta comercial per part de SILENCE per al consumidor final. D’altra banda, malgrat que el contingut d’aquesta pàgina es revisa amb cura, poden existir incorreccions o errors en els preus i/o equipaments mostrats, que, insistim, són merament orientatius, per la qual cosa s’ha d’informar sobre el particular al concessionari SILENCE de la seva elecció.
Tots els preus dels productes i serveis indicats a la web són preus de venda al públic recomanats, podent el concessionari fixar-ne d’altres diferents.

Els preus indicats al Lloc Web són actuals en el moment de la publicació i poden estar subjectes a modificació sense previ avís. Les ofertes i promocions estaran subjectes, si és el cas, al compliment de les seues condicions específiques, i en tot cas l’usuari s’adreçarà al concessionari corresponent. Si esteu interessats en obtenir informació actual sobre els preus us recomanem contactar amb el Concessionari SILENCE de la vostra elecció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tota aquesta pàgina: textos, imatges, fotografies, marques, gràfics, logotips, icones, botons, arxius de programari, tecnologia, links i altres continguts audiovisuals o sonors, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, (d’ara endavant, els “Continguts”), el seu disseny gràfic, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, i codis font, està protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial del Regne d’Espanya i pels Tractats o Convenis internacionals que els puguin ser aplicables, quedant prohibida per qualsevol mitjà o procediment la seva reproducció, distribució, comunicació pública, extracció, reutilització, reenviament, utilització de qualsevol naturalesa i transformació, excepte en els casos prèviament autoritzats o legalment permesos, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del Lloc Web.

La posada a disposició de tots aquests elements propietat de SILENCE o de tercers que figuren al Lloc Web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’ús a favor de l’Usuari SILENCE no concedeix cap llicència o autorització dús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc Web, i els serveis oferts.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, modificació, alteració, adaptació o traducció de la informació continguda al Lloc Web, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de SILENCE.

A banda del que s’ha esmentat anteriorment de forma específica, la reproducció de part o de la totalitat del contingut d’aquesta Pàgina en qualsevol forma, inclòs el marc, la creació de qualsevol treball derivat basat en aquesta Pàgina i/o en el seu contingut i la incorporació de el contingut a altres pàgines web, a sistemes de recuperació electrònics oa publicacions estan prohibides.

L’Usuari està autoritzat a copiar i imprimir extractes o documents d’aquesta Pàgina, excepte el contingut que sigui propietat d’un tercer i s’hagi identificat com a tal, per a ús no comercial, sempre que en totes aquestes còpies i impressions figurin tots els avisos de copyright o d’altres drets de la propietat intel·lectual i totes les exempcions de responsabilitat que hi són presents. Cap dels logotips i marques registrades de SILENCE es poden utilitzar ni reproduir sense la nostra autorització prèvia per escrit.

Es prohibeix qualsevol intent d’obtenir els continguts de la Web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels Usuaris, així com dels que habitualment s’utilitzin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al Lloc Web de SILENCE .

En cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut al Lloc Web, haureu de notificar aquesta circumstància de forma immediata a SILENCE a través de la vostra adreça de correu electrònic legal@localhost, indicant les dades personals o la representació amb què actuï, indicació dels continguts protegits i la seva ubicació al Lloc Web, i l’acreditació dels drets. L’Usuari es responsabilitzarà de la veracitat de la informació proporcionada a través de la notificació.

Els Usuaris que voluntàriament proporcionin imatges o altra informació gràfica o multimèdia a SILENCE cedeixen alhora els seus drets de reproducció durant el temps que romangui aquest material al servidor web. En qualsevol cas, SILENCE, no contrau cap obligació amb l’Usuari respecte a aquesta informació, reservant-se el dret de suprimir-la en qualsevol moment i sense avís previ.

SILENCE no garanteix que els continguts siguin necessaris o lliures derror o que el lliure ús dels mateixos per lUsuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon ús o mal d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’Usuari.

ENLLAÇOS O LINKS

El Lloc Web pot incloure enllaços o enllaços a llocs de tercers. Les pàgines que pertanyen a tercers no han estat revisades ni són objecte de control per part de SILENCE. Els links que aquesta web pogués contenir s’oferiran, únicament, a tall de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En qualsevol cas, SILENCE i/o qualsevol web d’empreses del Grup al qual pertany SILENCE no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les dades de caràcter personal , ni de les condicions d’ús.

SILENCE recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de SILENCE ho haurà de comunicar, requerint de consentiment exprés per crear l’enllaç. SILENCE es reserva el dret d’oposició a activar enllaços amb el vostre lloc web.

MENORS D’EDAT

SILENCE recorda als Usuaris majors d’edat, que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

SILENCE els informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.
Les comunicacions de SILENCE a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se al Lloc Web. L’Usuari que contracti serveis a través del Lloc Web haurà de manifestar ser major d’edat d’acord amb la legislació espanyola i en cas de contractació per menors d’edat, es requerirà l’autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat.

RESPONSABILITATS

SILENCE proporciona l’accés i l’ús del seu Lloc Web amb diligència i responsabilitat, però SILENCE no es fa responsable directament ni subsidiàriament de:

Els possibles danys o perjudicis que es puguin derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu daquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a SILENCE; de retards o bloquejos en lús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema dInternet o en altres sistemes electrònics.

Els danys que puguin causar-se als equips de l’Usuari per la utilització del Lloc Web.

Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, i/o mitjançant intromissions il·legítimes accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició. La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els Usuaris transmetin amb la utilització del Lloc Web o dels serveis que s’ofereixen, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. SILENCE no controla la utilització que els Usuaris fan del Lloc Web, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix aquest Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’Usuari serà responsable de:

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a SILENCE per mitjà del Lloc Web o al Lloc Web.

De la realització de qualsevol tipus dactuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.

De la facilitació de dades no veraces o incorrectes.

Així mateix, s’exonera SILENCE de tota responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes i omissions, en la informació facilitada sempre que sigui procedent de fonts alienes. No obstant això, en cap cas no es veuran afectats els contractes existents entre SILENCE i els seus clients excepte en els supòsits de cas fortuït o força major.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

Amb caràcter general l’Usuari s’obliga a complir les presents Condicions Generals, així com les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o al Lloc Web, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Lloc Web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets i bon nom i imatge comercial de SILENCE , els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del Lloc Web de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals de ús, obligant-se a: (i) proporcionar veraçment les dades facilitades ia mantenir-les actualitzades; (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Lloc Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. SILENCE es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, sexistes, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública , entre altres, o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la publicació. En qualsevol cas, SILENCE no serà responsable ni indemnitzarà dels danys que se’n derivin, ja sigui per les opinions abocades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació; (iii) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap programa dordinador, dades, virus, codi, applets, macros, controls Active X, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Lloc Web, a qualsevol dels Serveis, oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de SILENCE, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de SILENCE o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal; (iv) a custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada per SILENCE als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts al Lloc Web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut d’aquests. Igualment, l’Usuari es compromet a comunicar a SILENCE, amb la major rapidesa, la pèrdua o el robatori així com qualsevol risc d’accés al “Nom d’Usuari” i/o la “Contrasenya” per un tercer; (v) no realitzar activitats publicitàries, promocionals od’explotació comercial a través del Lloc Web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Lloc Web o en la utilització de qualsevol dels serveis del Lloc Web, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol una altra manera, així com intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges; (vii) no destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de SILENCE, els seus proveïdors o tercers; (viii) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I POLÍTICA DE COOKIES

Està a disposició dels Usuaris la Política de Privadesa, que conté la Política de Protecció de dades de caràcter personal, així com la Política de Cookies del Lloc Web accedint als següents enllaços:
https://www.silence.eco/ca/politica-de-privacidad/

Política de Cookies

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals i Polítiques del Lloc Web han estat redactades en castellà, i traduïdes a l’anglès; en cas de discrepància entre les dues versions, prevaldrà la versió espanyola. Els termes del Lloc Web s’interpretaran i estan subjectes de conformitat amb la legislació espanyola.

Aquestes condicions són d’acord amb el Codi d’Ètica i de Conducta intern SILENCE, en què es defineix el comportament i el seu compromís a complir el que s’hi estableix en relació amb una o més pràctiques comercials o sectors econòmics. Podeu obtenir còpia d’aquest Codi mitjançant petició al Servei d’Atenció al Client/ o ser consultat a info@localhost

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web, tant el Client com SILENCE, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmet a la jurisdicció i competència exclusiva de els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

CONTACTE

Per a qualsevol consulta en relació amb aquests termes i condicions, si us plau, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça C/ Còrsega 293, 08008, Barcelona, o per correu electrònic info@localhost.

SEGURETAT

El Lloc Web www.SILENCE.com disposa del Certificat SSL (Secure Socket Layer) signat per l’entitat certificadora DigiCert amb la finalitat de garantir la seguretat en la transmissió de dades entre el navegador i la nostra Pàgina.

El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits o superior, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l’ordinador del client i el del lloc web. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol TLS (Transport Layer Security) es garanteix:
a. Que el Client està comunicant les vostres dades al centre servidor del Lloc Web i no a qualsevol altre.
b. Que entre el Client i el Lloc Web les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.
Per verificar que us trobeu en un entorn segur, el Client ha de revisar que l’adreça del Lloc Web de verificació comenci per https://. També podeu identificar el lloc web com a segur quan aparegui la icona d’un cadenat a la barra d’adreça del vostre navegador.
Finalment, també podeu verificar la presència del certificat SSL comprovant les propietats del Lloc Web al vostre navegador, per a això haureu de consultar les característiques del mateix.

Darrera actualització: 21 de juny de 2022

 

United Kingdom
France
Deutschland
Italia